Новини Шпитьківської сільської ради

Хто може бути присяжним, їх права та обов’язки

  В Україні триває процес проведення ряду демократичних реформ, серед яких значної уваги приділено судово-правовій реформі з метою реального забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Відповідно до положень Концепції судово-правової реформи в Україні, головною метою реформи виступає реальне забезпечення самостійності та незалежності судових органів; реалізація демократичних ідей правосуддя, вироблених світовою наукою і практикою; гарантування права громадянина на розгляд його справи компетентним, незалежним і неупередженим судом у змагальному процесі.

Одним з важливих інструментаріїв у виконанні поставлених завдань є залучення пересічних громадян до розгляду разом з професійними суддями окремих категорій судових справ. Конституція України гарантує, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

 

 

 

 

Законодавчі основи діяльності суду присяжних

Законодавчі основи діяльності суду присяжних містяться в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» та Кримінальному процесуальному кодексі України.

Згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів», народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Даним законом також визначено статус присяжних.

Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює порядок кримінального провадження судом присяжних, та визначає, що суддя – це голова, заступник голови, суддя Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний (стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу).

 

 

 

 

Які справи розглядатиме суд присяжних?

Суд присяжних утворюється при місцевому загальному суді першої інстанції.

Суд присяжних розглядатиме найскладніші кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких українським законодавством передбачено найвищу міру покарання.

За клопотанням обвинуваченого судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних здійснюється кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд.

Судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних здійснюється також кримінальне провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», та осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців.

 

 

 

 

Хто може бути присяжним?

Статус присяжних та гарантії їх діяльності визначено Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до ст. 58-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідної місцевої ради, що формує і затверджує у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюєтьсяюрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 59 цього Закону і дали згоду бути присяжними.

Стаття 59. Вимоги до народного засідателя, присяжного

1. Народним засідателем, присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

2. Не підлягають включенню до списків народних засідателів та списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного;

3) які мають не зняту чи не погашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси;

5) громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;

6) особи, які не володіють державною мовою.

Присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України. Посвідчення присяжних підписує голова суду, в якому присяжний здійснює правосуддя. Вручення посвідчення здійснює особа, яка його підписала, або за її дорученням інша особа.

Особа, включена до списку присяжних, зобов'язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

Присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні у таких випадках:

1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім'ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;

2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник;

3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім'ї заінтересовані в результатах провадження;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;

5) у випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 КПК України порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи.

У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть бути особи, які є родичами між собою (§ 6. Відводи Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні).

 

 

 

 

Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків присяжного

Особа, яка відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не може бути включена до списку присяжних, але включена до нього, увільняється від виконання обов'язків присяжного головою відповідного суду.

Від виконання обов'язків присяжного головою відповідного суду увільняються:

1) особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також які мають дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, інших хворих або членів сім'ї похилого віку;

2) керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування;

3) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;

4) інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються.

Вказані вище особи увільняються від виконання обов'язків присяжного за їхньою заявою, поданою до початку виконання цих обов'язків.

 

Гарантії прав присяжних

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя.

Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається. Роботодавець зобов'язаний звільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов'язків зі здійснення правосуддя. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду.

За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.

Список присяжних затверджується один раз на два роки і переглядається в разі необхідності за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

Станом на 19 листопада 2012 року списки присяжних були затверджені усіма місцевими радами Вінницької області. Кількість присяжних становить 517 чоловік.

 

 

 

 

Провадження в суді присяжних

Порядок провадження в суді присяжних визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК).

Кримінальне провадження судом присяжних здійснюється відповідно до загальних правил КПК.

Суд присяжних утворюється при місцевому загальному суді першої інстанції.

Усі питання, пов'язані з судовим розглядом, крім питання, передбаченого частиною третьою статті 331 КПК (питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою), судді і присяжні вирішують спільно.

Прокурор, суд зобов'язані роз'яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, можливість та особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних.

Обвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, під час підготовчого судового засідання має право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних.

 

Автоматичне визначення присяжних

Порядок автоматичного визначення присяжних передбачений Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30.

У визначених Кримінальним процесуальним кодексом України випадках автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

Присяжні визначаються автоматизованою системою в кількості семи осіб.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою-п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України присяжних залишилось більша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, присяжні визначаються автоматизованою системою, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Після визначення основних присяжних автоматизованою системою визначаються й двоє запасних присяжних за аналогічною процедурою.

Запасні присяжні під час судового засідання постійно перебувають на відведених їм місцях і до ухвалення вироку можуть бути включені до складу основних присяжних у разі неможливості кого-небудь з основних присяжних продовжувати участь у судовому розгляді. Про заміну вибулих основних присяжних запасними суд присяжних постановляє ухвалу.

У разі неможливості виконання присяжним своїх обов'язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Якщо кількість запасних присяжних не є достатньою для судового провадження, то автоматизованою системою визначаються додаткові особи зі списку присяжних, без урахування присяжних, визначених частиною першою цього підпункту.

 

 

 Виклик присяжних

Після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості семи осіб, які визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних.

Письмовий виклик має бути вручений присяжному під розписку не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. У виклику зазначаються день, час і місце проведення судового засідання, права та обов'язки присяжного, перелік вимог до присяжних, а також підстави для увільнення їх від виконання обов'язків, припис про явку, а також обов'язок присяжного (чи іншої особи, яка одержала виклик для передачі його присяжному) невідкладно повідомити суд про причини неможливості явки.

На підставі письмового виклику роботодавець зобов'язаний звільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов'язків зі здійснення правосуддя.

 

Права і обов'язки присяжного

Присяжний має право:

1) брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні;

2) робити нотатки під час судового засідання;

3) з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються;

4) просити головуючого роз'яснити норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа.

5) кожен із присяжних має право заявити про неможливість його участі в судовому розгляді, вказавши на причину цього, та заявити собі самовідвід.

Присяжний зобов'язаний:

1) правдиво відповісти на запитання головуючого і учасників судового провадження щодо можливих перешкод, передбачених цим Кодексом або законом, для його участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає розгляду, та поінформованості про його обставини, а також на вимогу головуючого подати необхідну інформацію про себе;

2) додержуватися порядку в судовому засіданні і виконувати розпорядження головуючого;

3) не відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду;

4) не спілкуватися без дозволу головуючого з особами, що не входять до складу суду, стосовно суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього;

5) не збирати відомості, що стосуються кримінального провадження, поза судовим засіданням;

6) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і стали відомі присяжному у зв'язку з виконанням його обов'язків.

 

Відбір присяжних у суді

Відбір присяжних здійснюється після відкриття судового засідання.

Головуючий повідомляє присяжним, яке провадження підлягає розгляду, роз'яснює їм права та обов'язки, а також умови їх участі в судовому розгляді.

Головуючий з'ясовує, чи немає передбачених КПК або законом підстав, які перешкоджають залученню громадянина в якості присяжного або є підставою для звільнення окремих присяжних від виконання їх обов'язків, а так само для звільнення присяжних від виконання їх обов'язків за їх усними чи письмовими заявами.

Для з'ясування обставин, що можуть перешкоджати участі присяжного в судовому розгляді, прокурор, потерпілий, обвинувачений з дозволу головуючого можуть ставити присяжним відповідні запитання.

Кожному з присяжних, який з'явився, учасники судового провадження можуть заявити відвід з підстав, передбачених статтями 75 і 76 КПК.

Усі питання, пов'язані зі звільненням присяжних від участі в розгляді кримінального провадження, а також із самовідводом і відводом присяжних, вирішуються ухвалою суду у складі двох професійних суддів, що постановляється після проведення наради на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, коли вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом необхідним. У разі якщо судді не прийшли до одноголосного рішення щодо вирішення питання, пов'язаного зі звільненням присяжного від участі в розгляді кримінального провадження або самовідводом чи відводом присяжного, присяжний вважається звільненим від участі в розгляді кримінального провадження або відведеним.

Прізвища відібраних основних і запасних присяжних заносяться до журналу судового засідання в тому порядку, в якому їх було відібрано.

 

Приведення присяжних до присяги

Після закінчення відбору основних і запасних присяжних вони займають місця, відведені їм головуючим.

За пропозицією головуючого присяжні складають присягу такого змісту: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину і справедливій людині".

Текст присяги зачитує кожен присяжний, після чого підтверджує, що його права, обов'язки та компетенція йому зрозумілі.

 

Недопустимість незаконного впливу на присяжного

Прокурору, обвинуваченому, потерпілому та іншим учасникам кримінального провадження протягом усього судового розгляду забороняється спілкуватися з присяжними інакше, ніж у порядку, передбаченому КПК.

 

Порядок наради і голосування в суді присяжних

Нарадою суду присяжних керує головуючий, який послідовно ставить на обговорення питання, передбачені статтею 368 КПК, проводить відкрите голосування і веде підрахунок голосів.

Усі питання вирішуються простою більшістю голосів. Головуючий голосує останнім.

Ніхто зі складу суду присяжних не має права утримуватися від голосування, крім випадку, коли вирішується питання про міру покарання, а суддя чи присяжний голосував за виправдання обвинуваченого. У цьому разі голос того, хто утримався, додається до голосів, поданих за рішення, яке є найсприятливішим для обвинуваченого. При виникненні розбіжностей про те, яке рішення для обвинуваченого є більш сприятливим, питання вирішується шляхом голосування.

Кожен із складу суду присяжних має право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення.

У випадку, коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, відсутні професійні судді, головуючий зобов'язаний надати допомогу присяжним у складенні судового рішення.

28.08.2019

                               ОГОЛОШЕННЯ

10.09.2019 року з 09:00 до 13:00 буде відключено електропостачання в с. Мрія

в зв’язку з підключенням нового обладнання.

Адміністрація РЕС

24.05.2018

ОГОЛОШЕННЯ

30.05.2018 року з 8:00 до 17:00 буде відключено електропостачання в с. Горбовичі по вул. Некрасова, Чкалова (Київська), Озерна, Польова, Щаслива, СТ «Кочур», СТ «Роднічок».

Адміністрація РЕС

20.04.2018

Інформація про надання гранту для студентів  Київської області для сплати навчання

До уваги студентів с. Шпитьки, що навчаються у вищих навчальних закладах України, очної та заочної форми навчання.

Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі, переможець якого отримає грант (стипендію) на сплату одного року навчання в українському вищому навчальному закладі.
Участь у конкурсі безкоштовна.

Оплачується навчання як в державних, так і в комерційних вищих навчальних закладах.

Наразі є два гранти, в залежності від спеціалізаціі навчання. Ознайомитися з завданням та умовами можна за наступними посиланнями:

Запитання та роботи можно надсилати через сайт або на пошту: grant@cybershark.com.ua

З повагою,
оргкомітет проекту Scholarship в Україні”

Сподіваємось, що саме Ваші студенти стануть переможцями й отримають сплату навчання.
Якщо необхідно - можемо надати більше інформації про конкурс, умови чи відповісти на запитання.

Дякуємо за підтримку нашого соціального проекту!

Бернацький Олексій,
директор ТОВ СайберШарк та один з ініціаторів проекту Scholarship в Україні

 

23.03.2013

Нагадуємо, що 01 січня 2018 року розпочався черговий етап подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняза 2017 рік.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік. Таку декларацію зобов’язані будуть подати і депутати місцевих рад усіх рівнів та особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема керівники комунальних підприємств, установ та закладів тощо.

З метою своєчасного заповнення декларації на сайті НАЗК та подання її у належний Законом строк радимо перевірити термін дії та належне функціонування особистого електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Додатково повідомляємо, що детальну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації можна переглянути на веб-сайті НАЗК https://nazk.gov.ua у розділах «Он-лайн навчання» та «Роз’яснення для суб’єктів декларування».

Телефони НАЗК:

Довідка щодо заповнення декларацій: (044) 200-08-29.

Технічна допомога: (044) 200-06-94, support@nazk.gov.ua.

 

12.03.2018

З метою надання інформаційної допомоги громадянам похилого віку 14.03.2018 року в приміщенні сільської ради с. Шпитьки о 09:30 відбудеться виїзний прийом за участі начальника Києво-Святошинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області Токаря С.А.

 

 

 

 

Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України

Сьогодні, 8 листопада 2017 року в Київську обласну державну адміністрацію з’їхалися відповідальні за розвиток спортивної інфраструктури з державних структур Київської області.

Темою наради стало використання бюджетних коштів, передбачених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у державному бюджеті на відповідний рік за програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

 

23423616_1500772566679790_2043505705_o.jpg

Сергій Тимофєєв

В рамках програми для України загалом та Київської області зокрема виділено фінансування будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Фінансуватися будівництво буде з державного бюджету України та місцевих бюджетів порівну.

Нараду було проведено під головуванням Сергія Тимофєєва, начальника управління фізичної культури і спорту Київської облдержадміністрації за участю відповідальних осіб райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) та представників федерацій футболу Київщини. Участь брали безпосередньо ті регіони, де згідно заявок і буде побудовано футбольні майданчики: Білоцерківська, Васильківська, Вишгородська, Обухівська, Боярська міські ради, Ставищенська, Бородянська, Вишгородська райдержадміністрації, Барахтівська, Коцюбинська, Підгірцівська, Шпитівська, Згурівська та Крюківщинська сільради.

 

23432271_1500909923332721_1755106257_o.jpg

Нарада з будівництва футбольних полів

«Чи не в кожному районі області зацікавилися Програмою будівництва футбольних полів і   прийняли рішення брати в ній участь. Але згодом відмовилися через ряд причин. Тому тут   зібралися тільки ті регіони, які будуватимуть майданчики в своїх районах, тобто найактивніші  розбудовники спортивної інфраструктури в області. Ми будемо постійно проводити збори й   наради, будемо тісно співпрацювати разом, радитися і підтримувати одне одного, щоб майданчикам бути», - привітав колег Сергій Тимофєєв.

Сергій Олександрович розпочав міжвідомчу нараду щодо питань удосконалення інфраструктури з ознайомленням присутніх з інформацією про наявність та технічний стан спортивних споруд   для розвитку футболу в Київській області. Другим питанням, яке було розглянуто на нараді, став порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України. Доповідали представники Мінрегіону та громадських організацій з  футболу. Важливим питанням лишається правильне і вчасне виділення і освоєння коштів в 2017-2018 роках та оформлення відповідної документації. Також обговорили інші, не менш важливі питання стосовно технічних моментів будівництва футбольних майданчиків і виконання будівельних робіт згідно вимог календаря і клімату.

 

23432266_1500765886680458_774651712_o.jpg

Нарада з будівництва футбольних полів

«Отже, підрезюмуємо нашу розмову. Ми ініціюємо звернення до Міністерства регіонального будівництва щодо змінення строків будівництва і фінансування, та очікуємо на наказ від Мінрегіонбуду. А ви, колеги, робите прив’язку до земельної ділянки і паралельно проводите експертизу. Ми ініціюємо зустріч з Мінрегіонбудом, щоб мати змогу рухатися далі, тому що всі зацікавлені в розбудові своїх територій. Я впевнений, що разом ми зможемо подолати всі труднощі і побудувати якісні футбольні поля», - завершив нараду Сергій Тимофєєв.

 

23432261_1500779300012450_558718307_o.jpg

 

 

23482847_1500778353345878_438519201_o.jpg

Нарада з будівництва футбольних полів

 

23432580_1500780340012346_334439753_o.jpg

Нарада з будівництва футбольних полів

Автор:

Прес-служба управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації

08.11.2017

 

 

Запрошуємо на святкування Дня Села Шпитьки!!!!

 

11.05.2017

Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

За затвердження проекту законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги, проголосував 521 депутат Європарламенту.

5 квітня у Європарламенті відбулися дебати з українського питання. Представники ключових фракцій ЄП (ЄНП, соціал-демократи, АЛДЕ, "зелені", консерватори) заявили, що Україна, на їхню думку, "заслуговує на скасування віз".

Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.

11 травня 2017 року, з нагоди підтримки рішення Європейського Парламенту про надання безвізового режиму Україні, відбулася церемонія підняття Державного прапора України та прапора Європейського союзу перед будівлею Шпитьківської сільської Ради. 

Перейменування вулиць Дата створення: 17:05 14.06.2016
Розпочато роботу сайту Дата створення: 15:42 27.03.2016

Логін: *

Пароль: *